Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.    Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki zawierają informacje, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe te wszystkie dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę. Wyczerpujące informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w naszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych znajdującym się pod tym tekstem.

Zbieranie danych na stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na stronie internetowej zajmuje się administrator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w punkcie „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym” niniejszego oświadczenia.

W jaki sposób zbieramy dane?

Po pierwsze dane są przekazywane przez same osoby zainteresowane. Mogą to być np. dane wpisywane w formularzu kontaktowe.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po uzyskaniu Twojej zgody przez nasze systemy IT przy wejściach na naszą stronę internetową. Są to przede wszystkim informacje natury technicznej (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Te dane są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest pobierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkownika.

Jakie prawa masz w stosunku do swoich danych?

Masz prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnej informacji o źródle, odbiorcy i celu zbierania Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do żądania skorygowania lub usunięcia tych danych. Jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona być w każdej chwili wycofana na przyszłość. Masz także prawo w określonych warunkach do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego.

W tej sprawie oraz w przypadku pytań związanych z ochroną danych możesz zawsze skontaktować się z nami.

2.  Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez zewnętrznego usługodawcę (dostawca). Dane osobowe zbierane na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, zapytania kontaktowe, metadane i dane komunikacyjne, dane z umowy, dane kontaktowe, nazwy, informacje o wejściach na stronę oraz inne dane generowane przez stronę internetową.

Celem korzystania z usług dostawcy jest wypełnienie umowy wobec naszych potencjalnych i istniejących klientów (art. 6 ust. 1 lit. b niemieckiego rozporządzenia RODO) oraz bezpieczne, szybkie i efektywne udostępnienie oferty online przez profesjonalnego oferenta (art. 6 ust. 1 lit. f niemieckiego rozporządzenia RODO).

Nasz dostawca usług internetowych przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wywiązania się ze zobowiązania realizacji świadczenia. Ponadto postępuje on wg naszych wytycznych dotyczących tych danych.

Nasz dostawca usług internetowych to:

STRATO AG

Pascalstraße 10

10587 Berlin

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie

W celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnego z przepisami o ochronie danych zawarliśmy z naszym dostawcą umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie.

3. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy stron internetowych traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem.

Podczas odwiedzi tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe te wszystkie dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Informuje ono także, jak i w jakim celu to się odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikowaniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Kompletne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Transport & Baustoffe Baumert GmbH

Buschkamp 10-12

48324 Sendenhorst

Telefon: +492535 900300

E-mail: info@monti-transporte.de

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów poczty elektronicznej itp.).

Okres przechowywania

Jeśli w treści niniejszego oświadczenia nie podano bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu przetwarzania danych. Po złożeniu uprawnionego żądania usunięcia danych lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych dane zostają usunięte, jeśli nie będą występowały inne, prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych (np. okresy przechowywania określone w przepisach podatkowych i handlowych); w takim przypadku dane zostają usunięte po ustaniu tych przyczyn.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych może odbyć się tylko po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody. Udzieloną już zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

Prawo sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. RODO, MASZ W KAŻDYM CZASIE PRAWO Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH; DOTYCZY TO TAKŻE PROFILOWANIA OPIERAJĄCEGO SIĘ NA NINIEJSZYCH POSTANOWIENIACH. PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PODANE SĄ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU. GDY ZOSTANIE ZŁOŻONY SPRZECIW, PRZERYWAMY PRZETWARZANIE TWOICH ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE JESTEŚMY W STANIE UDOKUMENTOWAĆ KONIECZNE, WYMAGAJĄCE OCHRONY POWODY PRZETWARZANIA DANYCH PRZEWAŻAJĄCE TWÓJ INTERESM PRAWO I WOLNOŚCI BĄDŹ JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH SŁUŻY DOCHODZENIU, REALIZACJI LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWEI ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE ZŁOŻYĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TEGO RODZAJU REKLAMY; DOTYCZY TO TAKŻE PROFILOWANIA, JEŚLI JEST OBO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMA BEZPOŚREDNIĄ. PO ZŁOŻENIU SPRZECIWU TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ UŻYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego

W przypadku naruszenia RODO osoba zainteresowana ma prawo złożenia skargo do właściwego organu nadzorującego, w szczególności w kraju członkowskim swojego miejsca stałego pobytu, pracy lub miejsca podejrzewanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych administracyjnych i sądowych nakazów prawnych.

Prawo do możliwości przenoszenia danych

Masz prawo do żądania przekazania Tobie lub osobie trzeciej w popularnym, możliwym do maszynowego odczytu formacie danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w sposób zautomatyzowany w ramach realizacji umowy. Żądanie bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu zostanie zrealizowane tylko wtedy, jeśli będzie to możliwe technicznie.

Kodowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla ochrony transmisji poufnych treści, jak np. wysyłanych do nas jako użytkownika strony zamówienia zamówień i zapytań, stosowane jest szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w pasku adresu przeglądarki “http://” zamienia się na “https://” i pojawia się symbol kłódki.

Gdy kodowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane przesyłane nam przez Ciebie, nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

Informacja, usunięcie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz w każdym czasie prawo do bezpłatnej informacji o zebranych Twoich danych osobowych, ich źródle, odbiorcy oraz celu ich przetwarzania a także do ich ew. korekty i usunięcia. W tej sprawie oraz w przypadku pytań związanych z ochroną danych możesz zawsze skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo w określonych warunkach do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tej sprawie zawsze możesz się z nami skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli poddaje się w wątpliwość poprawność zebranych przez nas danych, z reguły potrzebujemy czasu na sprawdzenie tego. Na czas sprawdzania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
    • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało/odbywa się w sposób bezprawny, możesz zamiast usunięcia zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
    • Gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych a Tobie są one potrzebne do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
    • Jeśli został złożony sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, musi być rozważony Twój i nasz interes. Do czasu ustalenia, czyj interes przeważa, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Po ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych mogą one być przetwarzane – abstrahując od ich przechowywania – tylko za Twoją zgodą lub do dochodzenia, realizacji albo obrony roszczeń prawnych bądź do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo też z powodów istotnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym wyrażamy sprzeciw na wykorzystywanie danych kontaktowych podanych w stopce do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron internetowych zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, np. w formie spamu.

4.  Zbieranie danych na stronie internetowej

Cookies (ciasteczka)

Strony internetowe używają plików nazywanych cookies [ciasteczka]. Ciasteczka to małe pliki tekstowe i nie wyrządzają żadnej szkody na Twoim urządzeniu końcowym. Są one zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym albo przejściowo na czas sesji (ciasteczka sesji) lub na stałe (ciasteczka permanentne). Ciasteczka sesji są automatycznie usuwane przy wyjściu z naszej strony internetowej.

Ciasteczka permanentne pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do chwili ich usunięcia przez użytkownika lub przez przeglądarkę.

Czasami po wejściu na naszą stronę internetową na Twoim urządzeniu końcowym mogą zostać zapisane ciasteczka innych przedsiębiorstw (Third-Party-Cookies). One umożliwiają nam lub Tobie korzystanie z określonych usług podmiotów trzecich (np. ciasteczka służące do realizacji usług zapłaty).

Ciasteczka mają różne funkcje. Liczne ciasteczka są technicznie niezbędne, ponieważ określone funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne ciasteczka służą do analizy zachowań użytkownika lub wyświetlania reklam.

Ciasteczka niezbędne do realizacji procesu komunikacji drogą elektroniczną (konieczne ciasteczka) albo do udostępnienia określonych, pożądanych przez Ciebie funkcji (funkcjonalne ciasteczka, np. do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. ciasteczka do pomiaru uczestników sieci web) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli nie ma innej podstawy prawnej. Administrator strony internetowej m uzasadniony interes w zapisywaniu ciasteczek w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeśli pojawia się zapytanie o zapisywanie ciasteczek, zapisywanie określonych cookies odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. lit. a RODO); zgoda może być w każdym czasie wycofana.

Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, że będzie informowała o odebraniu ciasteczek a użytkownik zezwala na nie tylko w pojedynczych przypadkach, że zapisywanie ciasteczek będzie dopuszczone tylko z określonych przypadkach albo wcale a także w taki sposób, że ciasteczka będą automatycznie usuwane przy zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Jeśli ciasteczka będą stosowane przez podmioty trzecie lub do celów analizy, poinformujemy Cię o tym osobno w ramach niniejszego oświadczenia i w razie potrzeby zapytamy o zgodę.

Zapytania przez e-mail, telefon lub faks

Gdy kontaktujesz z nami przez e-mail, telefon lub telefaks, Twoje zapytanie wraz z wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) jest przez nas gromadzone i przetwarzane w celu załatwienia Twojej sprawy. Bez Twojej zgody nie przekazujemy tych danych dalej.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do przeprowadzenia czynności przedumownych. W każdym innym przypadku przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie związanym z efektywnym opracowywaniem przesyłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane wpisane w formularzu kontaktowym pozostają u nas do chwili, aż zażądasz ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na ich gromadzenie lub zniknie cel gromadzenia tych danych (np. po zakończeniu opracowywania Twojego zapytania). Nie narusza to obowiązujących przepisów prawa – w szczególności okresów przechowywania.

Źródło: https://www.datenschutzerklaerung.de